Általános szerződési feltételek
Last Updated on Január 1, 2024.
Általános Szerződési Feltételek
(ÁSZF)
a COACHINGAMAZING.COM weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez
Budapest 2022.

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
amely a Megbízóval az 5.1. pont szerint megkötött szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A szerződéses ajánlat 5.1. pont szerinti módon történő elfogadásával a Megbízó elismeri, hogy a külön nem szabályozott rendelkezések tekintetében az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni, melyeknek a Megbízó a szerződéses ajánlat elfogadásával és a szolgáltatás igénybe vételével aláveti magát. Az ÁSZF mindenkor hatályos szövege megtalálható a Megbízott honlapján (www.coachingamazing.com), illetve a Megbízó kívánságára azt a Megbízott nyomtatott formában is rendelkezésre bocsátja.

1. A Megbízott
1.1. A Megbízott a CoachingAmazing.com weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a 

SuccessLab Kft. (székhelye: 1025 Budapest, Battai út 8., II/1. telefonszáma: +36 20 317 1767, képviselője: Dr. Mózes Tamás telefonszáma: +36 20 317 1767, e-mail címe: tamas.mozes @ successlab.com),

Dr. Mózes Tamás EV (székhelye: 1025 Budapest, Battai út 8., II/3. telefonszáma: +36 20 317 1767, képviselője: Dr. Mózes Tamás telefonszáma: +36 20 317 1767, e-mail: tamas.mozes @ successlab.com),

amely vállalkozások nyilvántartott tevékenységi körei között szerepel a Megbízóval kötött egyedi szerződésben szereplő szerződéses tevékenység.

1.2. A Megbízott egyben rögzíti, hogy a szerződéses tevékenységgel foglalkozó munkatársai valamennyien megfelelő szakismerettel és a tevékenység magas színvonalú ellátásához szükséges megfelelő szakértelemmel rendelkeznek, melyre tekintettel a tevékenységüket magas szakmai színvonalon végzik.

2. A Megbízott felelősségi köre
2.1. A Megbízott felel mindazokért a Megbízónak okozott károkért, amelyek a szakma szabályainak megsértéséből, kifejezetten a saját érdekkörében felmerülő okból fakadnak.
2.2. Mentesül a Megbízott a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogyan az a szakma szabályai szerint tőle elvárható, illetve azt, hogy a bekövetkezett kár neki nem felróható okból keletkezett.

3. Az ÁSZF érvényessége és hatálya
3.1. A Megbízott a tevékenységi körében meghatározott szolgáltatásait az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján nyújtja.
3.2. Az ÁSZF hatálya kiterjed a teljes szolgáltatásra, valamint annak a jövőbeni módosításaira is.
3.3. A Megbízott a szolgáltatás bármilyen jövőbeni bővítését vagy módosítását az ÁSZF szabályainak figyelembevételével végzi el.
3.4. A Megbízott fenntartja magának a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket kiegészítse, vagy megváltoztassa. A Megbízott az ÁSZF szabályait minden módosítást követően egységes szerkezetbe foglalja, majd pedig annak a Megbízók számára történő megismerését folyamatosan biztosítja az interneten, a www.coachingamazing.comu elérhetőség alatt.

4. A Megbízó
4.1. A Megbízott a szolgáltatását mind jogi személyek, mind természetes személyek részére nyújtja. A Megbízó magánszemélyként csak a 18. életévét betöltött természetes személy lehet, akinek a cselekvőképessége korlátozva nincs.
4.2. Az ÁSZF-ben rögzített szabályok kötelező erejűek a Megbízóra - illetve ha a Megbízó és a szolgáltatás igénybevevője egymástól eltér, úgy az igénybevevőre is -, aki a szerződéses ajánlat elfogadásával, illetve a szolgáltatás igénybe vételével elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit megismerte, és hogy azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
4.3. A Megbízó köteles a szükséges információk kellő időben való átadásával elősegíteni a Megbízott szerződéses tevékenységét, azzal, hogy amennyiben ezen információk átadását nem vagy késedelmesen teljesíti, úgy a Megbízottat az erre tekintettel bekövetkező késedelmes teljesítéséért felelősség nem terheli.

5. A felek közötti szolgáltatási jogviszony létrejötte, az egyedi (Megbízási) szerződés, az egyedi szerződés és az ÁSZF kapcsolata

5.1. A Megbízott és a szolgáltatását igénybe venni kívánó Megbízó között megbízási (szolgáltatási) jogviszony jön létre. A Megbízónak az általa működtetett weblapon közzétett ajánlata Megbízott általi elfogadásával a felek között szerződés jön létre, az ott meghatározott tartalommal. Az ott külön nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF szabályait kell alkalmazni, amelynek megismerését és elfogadását a Megbízó a szolgáltatási ajánlat elfogadásával és a szolgáltatás igénybe vételével ismer el.
5.2. A szolgáltatási ajánlat elfogadása a szolgáltatás típusától függően tartalmazza a Megbízó nevét, címét, e-mail címét, illetve szükség esetén a szolgáltatás díjának számlázásához szükséges adatokat.
5.3. A szolgáltatási ajánlat tartalmazza a Megbízott mindazon szolgáltatásainak körét, amelynek teljesítésére a Megbízott kötelezettséget vállal. Az ott meghatározott szolgáltatások körét a jogszabályok, a szakmai szokványok, és a magyar nyelv szabályai szerint kell értelmezni, kiterjesztésnek e vonatkozásban nincs helye.
5.4. A szolgáltatási ajánlat tartalmazza a szolgáltatás típusától függően a szolgáltatások teljes díját, az esetleges díjváltoztatás lehetőségét és eseteit, amelytől eltérni - amennyiben a felek ettől eltérően nem állapodnak meg - csak a szerződés módosításával lehetséges.

6. A Szolgáltatás
6.1. A Megbízott a Megbízó részére online Mesterkurzus szolgáltatást, online coching és implementációs programot, coachinghoz, tréninghez és tanácsadáshoz kapcsolódó alkalmazást segítő eszköztárakat, értékesítési munkatárs-és vezetőképzést, coach képzést, tanácsadó képzést, gondolkodásmód fejlesztő tréning szolgáltatást illetőleg a szolgáltatásaival kapcsolatosan rendszeres hírlevél küldés szolgáltatást nyújt.
6.1.1. Online Mesterkurzus (Webinar) 
Az Online Mesterkurzus keretében a Megbízott a szolgáltatás igénybevevői számára előre meghatározott időpontokban és időtartamban előadásokat tart, amelyet az interneten keresztül, online közvetítés keretében vehetnek igénybe. A részvétel a weblapon történő jelentkezés útján vehető igénybe, melynek során a Megbízók a nevük és e-mail címük megjelölésével regisztrálnak. A szolgáltatás igénybevétele díjmentes.
6.1.2. Online exkluzív Coaching és Implementációs programok (C&I Programok)
A képzésre a Megbízó és a Megbízott egyedi szerződést köt írásban egymással. A szerződés tartalmazza a Megbízott által nyújtott szolgáltatás részletes feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit valamint a szolgáltatás díját. A szerződés a Megbízó számlázáshoz szükséges adatait tartalmazza (magánszemély esetén a nevét, anyja nevét, születési idejét, címét és bankszámlaszámát, jogi személy esetén a jogi személy elnevezését, székhelyét, képviselőjének nevét és adószámát)
6.1.3. Tréninghez, coachinghoz és tanácsadáshoz kapcsolódó alkalmazást segítő eszköztár
Az elektronikus termék értékesítés keretében a Megbízott coaching elektronikus úton továbbított, nyomtatható coaching eszközöket hirdet meg, egymástól eltérő tartalommal, ajánlatában részletesen ismertetve ezek tartalmát, tematikáját és díját. A Megbízó a weblapon rendelkezésre álló megrendelőlapon tett bejegyzéssel rendeli meg a szolgáltatást s annak díját az ajánlatban szereplő fizetési rendszer igénybevételével a számla elektronikus kézhezvételét követően egyenlíti ki átutalás útján. A megrendelőlapon a Megbízónak a nevét, címét és bankszámla számát szükséges feltüntetnie.
6.1.4. Értékesítési munkatárs-és vezetőképzés, coach-képzés, tanácsadó képzés, gondolkodásmód fejlesztő tréning szolgáltatás
A képzésre a Megbízó és a Megbízott egyedi szerződést köt írásban egymással. A szerződés tartalmazza a Megbízott által nyújtott szolgáltatás részletes feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit valamint a szolgáltatás díját. A szerződés a Megbízó számlázáshoz szükséges adatait tartalmazza (magánszemély esetén a nevét, anyja nevét, születési idejét, címét és bankszámlaszámát, jogi személy esetén a jogi személy elnevezését, székhelyét, képviselőjének nevét és adószámát)
6.1.5. Hírlevél küldés
A weblapon ajánlott hírlevelet a Megbízó a levélküldésre vonatkozó megrendelőlap kitöltésével rendeli meg. A megrendelőlapon a Megbízó nevét és e-mail címét szükséges feltüntetni.
6.2. A felek közötti szerződés a szolgáltató ajánlatának a weblapon történő elfogadásával, a megrendelő lap kitöltésével (6.1.1. pont), a szolgáltató ajánlatának elfogadásával és a szolgáltatás díjának egyidejű átutalásával (6.1.2. és 6.1.3. pont), a szolgáltatásra vonatkozó megbízási szerződés mindkét fél általi aláírásával (6.1.4. pont), illetőleg a szolgáltatásra vonatkozó megrendelőlap kitöltésével és elküldésével (6.1.5. pont) jön létre.

7. A Felek jogai és kötelezettségei
7.1. A Megbízott jogai és kötelezettségei
7.1.1. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett és a Megbízó által igénybevett szolgáltatást az elérhető legmagasabb színvonalon, a szakma szabályainak és szabványainak a figyelembe vételével nyújtja.
7.1.2. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az általa a szolgáltatás nyújtása közben átadott információk, adatok, leírások és módszerek a szakma szabványainak figyelembe vételével és a jogszabályok figyelembe vételével a szakmára vonatkozó etikai szabályok teljes körű megtartásával kerülnek átadásra.
7.1.3. A Megbízott a 7.1.2. pont szerint részletezett információk átadásán túlmenően nem vállal kötelezettséget bármiféle eredmény bekövetkezésére, így az átadott információk, adatok és módszerek hasznosítása, alkalmazásának sikeressége semmilyen formában nem kérhető rajta számon.
7.1.4. Az időponthoz kötött szolgáltatások tekintetében a Megbízott jogosult az ajánlatban kitűzött időpontok megváltoztatására azzal azonban, hogy erről legkésőbb 24 órával előbb értesítenie kell a Megbízót.
7.1.5. A Megbízott jogosult az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek egyoldalú megváltoztatására, amely módosításokat a coachingamazing.com oldalon közzé kell tennie a hatályba lépés időpontjával együtt.
7.1.6 Online programok esetén a résztvevő (Megbízó) sikerességét támogató 'egyéni' eszközökhöz, mint például az egyéni mentoring és coaching szolgáltatásokhoz (személyesen, Zoomon, telefonon, Messengeren, stb.) Megbízott kizárólag a program ideje alatt biztosít hozzáférést. A programhoz kapcsolódó egyéb támogató eszközökhöz, úgy mint a tréning modulokhoz, a csoportos coachinghoz és a Facebook csoporthoz Megbízott  maximum 1 évig biztosít hozzáférést, ha erről külön nem rendelkezik.
A fenti határidőkön felül a fent említett eszközökhöz Megbízott mérlegelheti a hozzáférés időbeni kiterjesztését egyéni méltányossági alapon.
7.1.7. Online programok esetén Megbízónak tudomásul kell vennie, hogy tilos az olyan viselkedés, amely potenciálisan árthat más program résztvevőknek, a coaching program vagy a Megbízott hírnevének és integritásának. Ezen irányelvek megszegése a Megbízó kizárását vonja maga után a programból. Ugyancsak a programból való azonnali kizárással jár, ha Megbízó nem fizeti be időben a tandíjat.
7.1.8, Tandíjvisszafizetési garancia - Megbízott néhány online programjához tandíjvisszafizetési garanciát is biztosít. Ez azt jelenti, hogy Megbízó egy meghatározott időszak alatt, amit 'próbaidőszak'-nak hívunk kipróbálhatja a programot teljes mértékben, és visszakérheti a tandíj 100%-át, ha nem elégedett a szolgáltatással, vagy ha úgy dönt a programot nem kívánja tovább folytatni. A probaidőszak hosszát és a garancia igénybevételének a feltételeit az adott programhoz kapcsolódó együttnűködési szerződés pontosan szabályozza. Megbízó elfogadja, hogy a tandívisszafizetési  garanciával csak a próbaidőszak alatt élhet, ha ezt Megbízott felé írásban jelzi a próbaidőszak határidejének letelte előtt. Emellett Megbízó azt is elfogadja, hogy a próbidőszakot követően semmilyen formában, és semmilyen indokkal nem kérheti vissza a tandíjat, és ha a részvételt folytatja, akkor a  a program díját teljes mértékben rendezi a megállapodott fizetési sémának megfelelően.
7.1.9.  Az online programok egyik fontos eszköze egy olyan közösség, ahol a résztvevők (Megbízók) egymással is találkozhatnak. Az ilyen csoport (például Facebook csoport) a Megbízott által fenntartott hely, ahol a résztvevők egymással és a program vezetőivel tiszteletteljes és támogató közösségi környezetet alakíthatnak ki. A Megbízott arra bátorítja a Megbízót, hogy aktívan használja a csoportot segítségkérésre és másoknak nyújtott segítés adására, elősegítve ezzel az együttműködést és az ügyfélélményt. Megbízónak tudomásul kell vennie, hogy ebben a környezetben szigorúan tilos az önreklámozás, a reklámozás vagy bármilyen olyan viselkedés, amely potenciálisan árthat más program résztvevőknek, a coaching program vagy a Megbízott hírnevének és integritásának. Ezen irányelvek megszegése a Megbízó kizárását vonja maga után a csoportból. Ugyancsak a csoportból történő azonnali kizárással jár, ha Megbízott nem fizeti be időben a tandíjat, vagy ha él a tandíjvisszafizetési garanciával a 7.1.8. szerint részletezett feltételeknek megfelelően.  A csoportból történő kizárás végleges, mivel Megbízott elkötelezett a konstruktív és harmónikus környezet fenntartása mellett minden résztvevő számára. 
7.1.10.  A Megbízott által szervezett online csoportos programokon és coaching foglalkozásokon a Megbízó szabadon dönthet arról, hogy milyen mértékben kíván személyes információkat megosztani, beleértve a személyes történeteket, kihívásokat vagy vizuális jelenlétet. A Megbízott tiszteletben tartja ezt a választást; azonban fontos, hogy a Megbízó tudomásul vegye, a csoportos alkalmakról felvétel készülhet, amely esetlegesen felhasználásra kerülhet a programon belül oktatási célokra. Ha egy Megbízó később aggályait fejezi ki a megosztott adatainak felhasználásával kapcsolatban, a Megbízott vállalja, hogy ezeket az aggályokat azonnal és a GDPR összes irányelvének megfelelően kezeli. A Megbízott nagyra értékeli minden egyes Megbízó hozzájárulását, és elkötelezett amellett, hogy azokat olyan módon használja fel, amely mindenki számára növeli a tanulási élményt, miközben betartja a legmagasabb szintű adatvédelmi és tiszteleti normákat.
7.2. A Megbízó jogai és kötelezettségei
7.2.1. A Megbízó jogosult az általa megrendelt szolgáltatást igénybe venni.
7.2.2. A Megbízó jogosult a szolgáltatás nyújtása során megkapott információkat, adatokat és módszereket a saját képzési céljára felhasználni.
7.2.3. A Megbízó nem jogosult a szolgáltatás nyújtása során megkapott információkat, adatokat és módszereket továbbértékesíteni, azokat saját szellemi termékeként hivatkozni, illetve azokat ezen a módon felhasználni, illetve a saját képzésétől eltérő célokra felhasználni.
7.2.4. A Megbízó köteles az általa megadott adataiban bekövetkező változást haladéktalanul a Megbízott tudomására hozni.

8. A szerződés megszűnése
8.1. A megbízási szerződés megszűnhet:
 - A felek közös megegyezése útján
 - Azonnali hatályú felmondás útján
 - A Megbízott jogutód nélküli megszűnésével, vagy a természetes személy halálával
 - A bíróság erre vonatkozó jogerős határozata alapján
8.1.1. A szerződés megszűnik, amennyiben a Felek ebben állapodnak meg. A megszűnéskor már teljesített szolgáltatások ellenértékével a Feleknek ebben az esetben is el kell számolniuk egymással.
8.1.2. Ha valamelyik fél a szerződésbe foglalt lényeges kötelezettségét megsérti, úgy a másik fél jogosult a szerződést a jogsértő félhez intézett egyoldalú írásbeli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetni és kártérítést követelni. Lényeges kötelezettségnek számít a Megbízó oldalán a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatok, dokumentumok megfelelő módon történő átadása, illetve a megbízási díj időben történő megfizetése. A Megbízott részéről lényeges kötelezettség az ajánlott szolgáltatás teljes körű nyújtása a Megbízó részére.
8.1.3. A Megbízott jogutód nélküli megszűnésével, illetve a magánszemély megbízó halálával a szerződés megszűnik.
8.1.4. Megszűnik a szerződés, ha a bíróság jogerős határozatával így rendelkezik, a már teljesített szolgáltatásokkal azonban ebben az esetben is el kell számolni.

9. Adatvédelem
9.1. A természetes személy Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízási szerződés aláírása egyben a részéről az adatvédelmi nyilatkozat megadásának is minősül, amelynek birtokában a Megbízott a szolgáltatás nyújtása céljából a Megbízó által megadott személyes adatokat jogosult kezelni. Személyes adatnak minősül a Megbízó minden olyan adata, amelyből a személye azonosítható. Az adatok kezelése ez esetben tárolást és a szolgáltatás számára történő feldolgozást jelent.
9.2. A Megbízott a Megbízó adatait kizárólag a szolgáltatás érdekében jogosult felhasználni, azokra referencia adatokként is csak a Megbízó engedélye alapján hivatkozhat.
9.3. A Megbízó kérésére a Megbízottnak részletes tájékoztatást kell nyújtania az adatkezelés módjáról.
9.4. Amennyiben a szerződés megszűnik, a Megbízott köteles a Megbízó személyes adatait törölni a nyilvántartásából.
9.5. A Megbízott adatkezelésének részletes szabályai az Adatkezelési tájékoztatóban találhatóak, amely a Megbízott honlapján (www.coachingamazing.com/GDPR) hozzáférhető.

10. Szerzői jogok
10.1. A COACHINGAMAZING.COM weboldalon szereplő, valamint a vállalkozás által rendelkezésre bocsátott anyagok, információk és egyéb szövegek olyan szellemi terméknek minősülnek, amellyel kapcsolatos valamennyi szerzői jog a Megbízott Vállalkozás tulajdonában áll.
10.2. Az együttműködés során a Megbízott által rendelkezésre bocsátott anyagok kizárólag a Megbízott által nyújtott szolgáltatással összefüggésben, a Megbízó saját céljaira használhatók fel. Megbízott teljes felhatalmazást kap az átadott tartalom alkalmazására, viszont direkt formában azt nem oszthatja meg másokkal, és nem taníthatja meg másoknak, mert azzal jogsértő cselekményt valósít meg.
10.3. A szerzői jogok 10.1. és 10.2. pont szerinti megsértését a Megbízott olyan lényeges kötelezettség sértésnek tekinti, amely a felek közötti szerződés azonnali hatályú megszüntetését s ezzel egyidejűleg kártérítés követelését vonhatja maga után.

11. Záró rendelkezések
11.1. A felek a közöttük felmerült vitákat elsősorban békésen kísérlik meg rendezni, ennek eredménytelensége esetén a peres útra alávetik magukat, hatáskörtől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességének.
11.2. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (ii.26.) Kormányrendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Budapest, 2021. január 1. 


Millionaire Experts Masterclass

Copyright 2021 - Millionaire Experts Masterclass - All Rights Reserved

Powered By ClickFunnels.com